ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

HTTPS://ROYCOWEBSHOP.BE

Definities :

De "Site" betekent de webshopsite die toegankelijk is via het volgende internetadres: HTTPS://roycowebshop.be.

Het "Product" betekent de verschillende producten die aangeboden worden op de Site.

De "Koper" verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die over de juridische hoedanigheid beschikt om verbintenissen aan te gaan maar die uitsluitend verbintenissen aangaat binnen het kader van zijn professionele activiteiten, en elke natuurlijke persoon die verbintenissen zou aangaan omwille van zijn persoonlijke behoeften (artikel 5).

De "Verkoper" verwijst naar Continental Foods Belgium SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rijksweg 16, 2870 Puurs en houder is van het ondernemingsnummer BE 0458 358 850.

********

ARTIKEL 1 - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke commerciële relatie die tussen de Koper en de Verkoper wordt aangeknoopt via de onlinewinkelservice van Royco Webshop.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door de Verkoper via publicatie op de Site van een nieuwe versie die van toepassing zal zijn op elke bestelling die na het ogenblik waarop de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden voor het eerst online zijn gezet, wordt doorgegeven.

Bijgevolg zijn de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden diegene die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

Door het bevestigen van zijn bereidheid om een verbintenis aan te gaan op het samenvattend scherm na afloop van het onlinebestelproces, erkent de Koper kennis genomen te hebben van alle onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

ARTIKEL 2 - TOEGANG TOT DE SITE

De Verkoper waarborgt niet:

(i) Dat het surfen op de Site op ononderbroken wijze gebeurt. De Verkoper behoudt zich vandaar de mogelijkheid voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken of te wijzigen, en dit zonder enige verantwoordelijkheid ten aanzien van de Koper.

(ii) Dat de inhoud van de Site vrij is van fouten of dat deze geen enkel virus bevat.

Het is de taak van de Koper om elke beschermingsmaatregel te nemen om de geheimhouding van zijn toegangscodes tot zijn gebruikersaccount te waarborgen. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies of frauduleus gebruik van zijn gegevens door een derde die niet de Koper is. Bijgevolg wordt elk gebruik van het gebruikersaccount van de Koper verondersteld gedaan te zijn door de Koper.

Alle kosten betreffende de toegang tot de Site, zoals de kosten betreffende internettoegangsmodaliteiten, zijn uitsluitend ten laste van de Koper. De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan niet worden ingeroepen in geval van niet-werking van het internet, van het verbindingssysteem van de Koper of van het informaticamateriaal van laatstgenoemde.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

3.1. KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

De Producten die aangeboden worden op de Site zijn diegene die weergegeven worden op de Site HTTPS://roycowebshop.be.

De Verkoper stelt op zijn Site de duidelijke kenmerken voor van de Producten die te koop worden aangeboden zodat de potentiële Koper alvorens een definitieve bestelling te plaatsen, kennis kan nemen van de essentiële en voedingsinformatie van het Product dat hij wenst te kopen, alsook van de beknopte beschrijving van de gebruikswijze en/of -adviezen van het Product.

3.2. TARIEVEN

Op de pagina's van de Site wordt de prijs van de Producten vermeld in euro, inclusief btw, rekening houdend met de toepasselijke btw op de dag van de bestelling; elke wijziging van het btw-tarief kan een impact hebben op de prijs van de Producten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs die vermeld staat op zijn Site op elk moment te wijzigen, evenwel met dien verstande dat het tarief dat aangekondigd is op de datum van de bestelling het enige zal zijn dat van toepassing is op de Koper.

De prijzen die vermeld staan zijn exclusief de leveringskosten (zie artikel "Leveringskosten").

ARTIKEL 4 - DE BESTELLING

4.1. DOORGEVEN VAN DE BESTELLING

Om zijn bestelling door te geven, registreert de Koper alle informatie die verband houdt met zijn bestelling uitsluitend op de Site op het volgende adres: HTTPS://roycowebshop.be.

De bestelling kan enkel op de Site worden geregistreerd indien de Koper een gebruikersaccount heeft geopend op de Site.

De gegevens die gevraagd worden om een gebruikersaccount te openen, zijn de volgende:

Firma (optioneel), btw-nummer (optioneel), Naam, Voornaam, Leveringsadres, E-mailadres, Telefoonnummer.

De contractuele informatie wordt weergegeven in het Nederlands en zullen worden bevestigd, waarbij de contractuele informatie zal worden hernomen uiterlijk op het moment van de validatie van de bestelling.

De samenvatting van de bestelling stelt de toekomstige Koper in staat terug te komen op zijn keuzes, deze te annuleren of de eventuele fouten die hij gemaakt heeft tijdens het invoeren, te verbeteren. Zo kan elk van de volgende elementen worden gewijzigd: het gewenste product, de hoeveelheid, het leveringsadres, het e-mailadres, enz.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fout die gemaakt wordt door de Koper bij de invoer (onvolledig of foutief adres, hoeveelheid, referentie van het product, details van de facturatie, enz.).

Eenmaal de eventuele fouten zijn gecorrigeerd, dient de Koper zijn bestelling te valideren. Het feit dat de Koper de bestelling definitief valideert houdt in dat de Koper uitdrukkelijk akkoord gaat met het aanbod van Producten dat hem wordt gedaan.

Het online aanleveren van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling gelden als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties die zijn uitgevoerd op de Site en houden de opeisbaarheid in van de bedragen die betaalbaar zijn door het invoeren van de artikels en die vermeld staan op de bestelbon. Evenwel in geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart, wordt de Koper zodra hij een dergelijk gebruik vaststelt, uitgenodigd contact op te nemen met de Klantendienst.

Er zal een bevestigings-email met een samenvatting van de essentiële elementen van de bestelling naar de Koper worden gestuurd zodra zijn betaling is gevalideerd, onder voorbehoud van het feit dat de Koper een geldig e-mailadres heeft opgegeven. Op deze bestelbevestiging zal de geschatte leveringsdatum vermeld staan.

De bestelling wordt effectief zodra de betaling is ontvangen.

4.2. BESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT

Op het moment van het doorgeven van de bestelling door de Koper op de Site, zal de Verkoper alle inspanningen leveren om hem de informatie te verschaffen betreffende de beschikbaarheid van de verschillende Producten. De Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

Na het doorgeven van de bestelling en ingeval het Product onbeschikbaar is, zal de Verkoper de Koper hier zo spoedig mogelijk via e-mail van in kennis stellen. In dit geval zal de bestelling worden geannuleerd en zal de Koper zo spoedig mogelijk via overschrijving worden terugbetaald, en dit binnen een maximale limiet van dertig (30) dagen vanaf de betaling van de bedragen die hij heeft gestort.

4.4. WIJZE VAN BETALING

De betaling is onmiddellijk opeisbaar op het moment van de bestelling. De betaling van de producten, met inbegrip van de leveringskosten, dient te gebeuren via bankoverschrijving of via debet- of creditkaart. Indien de Koper in gebreke blijft, is de Verkoper gemachtigd de duur van het contract in te korten of het contract op te zeggen.

De toegelaten betaalkaarten zijn de volgende: creditkaarten (Master Card, Visa, Amex), Bancontact/Mistercash en overschrijving.

De bestelling wordt effectief zodra de betaling is ontvangen.

De Koper waarborgt dat hij volledig bevoegd en gemachtigd is de betaalkaart te gebruiken om de Producten te betalen via de beveiligde betaalmodule en dat er voldoende middelen op de te debiteren rekening staan.

Alle transacties die op de Site worden uitgevoerd, zijn beveiligd. De bankgegevens van de Koper worden gecodeerd via het SSL-systeem (Secure Socket Layer) en vervolgens verwerkt door de financiële partner van de Verkoper. De gegevens van de Koper worden niet doorgestuurd via de Site en enkel de partnerbank van de Site heeft toegang tot deze informatie.

De factuur van de bestelling zal bij de Producten worden gevoegd.

ARTIKEL 5: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen vermeld in dit artikel gelden enkel voor personen woonachtig op het Belgisch grondgebied die in hun hoedanigheid van particuliere klant producten aankopen.

De particuliere klant heeft het recht van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Een particuliere klant die van dit verzakingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Continental Foods Belgium N.V. via de klantendienst op volgend e-mailadres: roycowebshop@newworld.be en dient de producten binnen de twee werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen aan NewWorld Logistics, Egide Walschaertsstraat 22F, 2800 Mechelen met de vermelding ‘Royco Webshop’.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur en leveringsbewijs kunnen worden teruggenomen.

Levensmiddelen en producten die snel kunnen bederven vallen buiten de toepassing van dit recht. Deze producten kunnen aldus niet worden teruggenomen.

ARTIKEL 6. VERZENDING EN LEVERING

6.1. PLAATS VAN LEVERING

De Producten worden geleverd op het verzendadres dat de Koper heeft opgegeven op het ogenblik van het doorgeven van zijn bestelling. Geen enkel Product dat besteld wordt op de site HTTPS://roycowebshop.be zal verzonden worden buiten België.

6.2. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen staan ter informatie vermeld op de bestelling.

Behoudens in geval van overmacht en uitzonderingen die vermeld staan op de Site, zullen de leveringstermijnen, binnen de limiet van de beschikbare voorraden, maximaal 30 dagen bedragen vanaf de datum van de bestelling.

Indien de Koper zijn Producten niet binnen de termijn die vermeld staat op zijn bestelling heeft ontvangen, zal hij de Verkoper hier onmiddellijk van in kennis stellen.

De Verkoper zal de nodige opzoekingen verrichten bij de postdienstleverancier. De opzoekingstermijn van een verloren pakje kan tot 21 dagen in beslag nemen en blijft onder de verantwoordelijk vallen van de postdienst.

6.3. VERZEND- EN LEVERINGSMODALITEITEN

De Koper zal via e-mail in kennis worden gesteld van de dag van verzending van zijn bestelling. Alle leveringen voor België gebeuren via een postdienst.

De Koper verbindt zich ertoe op het moment van de ontvangst ervan, de Producten te controleren en de eventuele voorbehoudsbepalingen te vermelden op de leveringsbon, met name in geval van beschadiging of aantasting van zijn Producten of van ontbrekende Producten in vergelijking met de leveringsbon.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om zowel de postdienstleverancier als de Verkoper onmiddellijk en maximaal binnen een termijn van drie (3) dagen volgend op de datum van ontvangst van zijn Producten in kennis te stellen van zijn voorbehoudsbepalingen betreffende de geleverde Producten, en dit via een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het adres dat vermeld staat in onderhavige algemene voorwaarden.

In geval de Koper zijn voorbehoudsbepalingen niet overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen formuleert, kan hij hier later zich niet meer op beroepen of hiervoor klacht neerleggen.

In geval het aangeboden pakje wordt geweigerd of niet wordt afgehaald aan de loketten van de Post of in het beheercentrum van de postdienstleverancier, zullen de herverzendingskosten worden aangerekend aan de Koper.

6.4. LEVERINGSKOSTEN

De leveringen worden uitgevoerd mits er leveringskosten ten belope van 12,04 euro zijn betaald. Voor bestelling van meer dan 50 euro is de levering gratis.

Alle leveringskosten worden onmiddellijk berekend en vermeld op het ogenblik van het doorgeven van de bestelling door de Koper.

ARTIKEL 7. JURIDISCH KADER

7.1. Persoonsgegevens particuliere klanten

Continental Foods Belgium N.V. verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant en om informatie van Continental Foods Belgium N.V., of van een gelieerde onderneming op te sturen.

Continental Foods Belgium N.V. behandelt alle gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan gelieerde ondernemingen. De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Continental Foods Belgium N.V. de gegevens gebruikt om informatie door te sturen. Hiertoe volstaat een schriftelijke vraag om voortaan geen informatie meer te versturen.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

7.2. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site HTTPS://roycowebshop.be, ongeacht of deze van visuele of geluidsaard zijn, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht (zoals het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, recht inzake tekeningen en modellen).

Zo ook is de Verkoper exclusief houder van de rechten betreffende zijn logo's, merken en andere respectieve duidelijke tekenen die toegankelijk zijn vanaf de Site.

In dit kader, en overeenkomstig de bepalingen van de intellectuele eigendomswetgeving, is enkel het gebruik voor privédoeleinden toegelaten, onder voorbehoud van de verschillende bepalingen van de intellectuele eigendomswetgeving. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden om de Site en de inhoud ervan volledig of gedeeltelijk te wijzigen of weer te geven, en dit ongeacht de gebruikte drager of het gebruikte procedé.

Elk oneigenlijk gebruik zal als een vervalsing worden beschouwd en zal aanleiding geven tot vervolgingen.

7.3. VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan niet worden ingevoerd ingeval het niet-nakomen van zijn verplichtingen toe te schrijven zou zijn ofwel aan een onvoorzienbaar of onoverkoombaar feit van een derde bij een contract, ofwel aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken, met name in geval van natuurrampen, brand, staking, defect of externe pannes, ofwel aan een fout van de Koper.

De Verkoper zorgt ervoor dat hij de kenmerken van de Producten zo nauwkeurig mogelijk weergeeft en beschrijft op de Site. Zijn verantwoordelijkheid kan evenwel niet worden ingeroepen in geval van niet-substantieel verschil tussen de reproductie van de Producten op de Site en de geleverde Producten.

De Verkoper is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's van de Site die hij uitgeeft. De foto's worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Het is bijgevolg sterk aanbevolen om de beschrijving van elk Product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te weten te komen. In geval van twijfel kan de Koper contact opnemen met de Klantendienst op het volgende e-mailadres: roycowebshop@newworld.be.

Zo ook kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

7.4. OMWISSELING - CONTRACTUELE WAARBORG

Onverminderd de toepasselijke rechten van de hierna vermelde wettelijke waarborgen, indien de Producten niet-conform worden geleverd (met andere woorden die niet overeenstemmen met de bestelde Producten), verbindt de Verkoper zich ertoe deze om te wisselen door de conforme Producten opnieuw te verzenden nadat de Koper de niet-conforme Producten heeft teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat in onderhavige algemene voorwaarden (omwisseling binnen de 15 dagen na de datum van ontvangst, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten).

De retourkosten die door de Koper worden gemaakt, zullen in dit geval terugbetaald worden door de Verkoper op het ogenblik van het verzenden van de nieuwe Producten.

Het is aanbevolen om de Producten die worden teruggestuurd, beveiligd te verzenden (bijvoorbeeld aangetekend) indien het desbetreffende artikel een waarde heeft van meer dan € 15 en volgens het geldende normale tarief onder deze waarde.

Geen enkele verzending tegen betaling zal worden aanvaard, ongeacht het motief. Indien het bewijs niet wordt geleverd dat het Product is teruggestuurd, worden de kosten niet terugbetaald en wordt het Product niet omgewisseld.

7.5. WETTELIJKE WAARBORGEN

Overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke bepalingen geniet de Koper van de wettelijke conformiteitswaarborg en van de waarborg betreffende verborgen gebreken, overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht Product, kan dit worden teruggestuurd naar de Verkoper om te worden teruggenomen, omgewisseld of terugbetaald.

Om van de waarborg op de Producten te kunnen genieten, dient de Koper verplicht de aankoopfactuur samen met zijn Product aan de Verkoper te laten geworden. De Producten dienen in de staat waarin ze door de Koper zijn ontvangen en samen met alle elementen (toebehoren, handleiding, ...) te worden teruggestuurd naar de Verkoper.

De Koper kan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de Verkoper enkel inroepen voor rechtstreekse schade die uit hoofde van zijn contractuele verplichtingen aan hem kan worden toegeschreven. De verantwoordelijkheid van de Verkoper ten aanzien van elke Koper is voor alle directe aanspraken beperkt tot de verkoopprijs van het desbetreffende Product aan de Koper.

7.6. BEWIJS

Behalve indien andersluidend bewijs wordt geleverd, vormen de gegevens die door de Verkoper zijn geregistreerd het bewijs van alle transacties. Bijgevolg worden de geïnformatiseerde registers van de Verkoper door de partijen beschouwd als onweerlegbaar bewijs van mededelingen, bestellingen, betalingen en verkopen die tussen hen hebben plaatsgevonden.

7.7. GEDEELTELIJKE NIET-GELDIGHEID

Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden niet geldig zouden zijn of als dusdanig zouden zijn aangegeven in toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

7.8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De partijen zullen de nodige inspanningen leveren om elk geschil dat zich zou kunnen voordoen in het kader van de uitvoering van onderhavig contract minnelijk te schikken. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn.

6.8. HYPERTEKSTLINKS

De Verkoper behoudt zich overigens de mogelijkheid voor om hypertekstlinks op de Site te plaatsen die toegang geven tot internetpagina's of websites die uitgegeven of beheerd worden door derden. Aangezien de Verkoper niet in staat is een controle op deze externe bronnen uit te oefenen, erkent de Koper dat de Verkoper geen enkele verantwoordelijkheid draagt betreffende het ter beschikking stellen of de inhoud van deze informatie die verschaft wordt op deze sites van derden.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om bestellingen te verwerken. Meer informatie